What is a word processor?

0

What is a word processor?
Word Processor is an application that allows you to create, edit, and print documents. This creates personal and business documents, letters, reports, and text notes. This allows the text to be spelled out as well as to format or format the text. This can include appropriate tables and pictures.

IßûWð ù_âûùiieþ KY?

IßûWð ù_âûùiie ùjCQò ùMûUòG @û_äòùKi^þ ~ûjû\ßûeû WKêýùc Zò@ûeò, iõùgû]^ Z[û _ò⍠Keû~ûGö Gjû \ßûeû aýqòMZ Z[û aýaiûd iµKðòZ \ÉûaòR, PòVò_Zâ, eòù_ûUð, _ûVý iµKðòZ ù^ûUþ @û\ò Zò@ûeò Keû~ûGö Gjû \ßûeû ùfLûKê i{òKeY aû `ecûUþ Keòaû ijòZ Gjûe a^û^ ~û Keû~ûGö G[ôùe C_~êq ùUaêf I QaòKê @«bêðq Keû~ûA_ûùeö

Why use a word processor?

Word processors can edit a single document or document, print, save. We can see and recover in the future.

One of the biggest advantages of this word processor is that we can make changes or changes over and over again, which is not the case with traditional typewriters. In Traditional typewriter we have to type in it over and over again.

IßûWð ù_âûùiieþ KûjóKò aýajûe Kûeû~ûG?

IßûWð ù_âûùiieþ \ßûeû ùMûUòG ^[ô aû WKêýùc Kê iõ_û\^û aû GWòUþ, cê\âY aû _âò, iõelY aû ùibþ Keò_ûeòaûö baòhýZùe ZûKê ù\Lôaû I _ê^eê¡ûe Keò_ûeòaûö Gjò IßûWð ù_âûùiiee iaêVûeê ùMûUòG aW iêaò]û ùjfû, @ûùc aûe´ûe iõùgû]^ Kò´û _eòað^ Keò_ûeòaû, ~ûjû Kò _ûeµeòK UûA_þ eûAUeùe ùjûA_ûeòa ^ûjóö ùi[ôùe @ûcKê aûe´ûe UûA_þ KeòaûKê _ùWö

Example of word processing software

 • Apple Pages, part of its iWork suite – Mac, iOS
 • Applix Word – Linux
 • Atlantis Word Processor – Windows
 • Documents To Go – Android, iOS, Windows Mobile, Symbian
 • Final Draft – screenplay/teleplay word processor
 • FrameMaker
 • Gobe Productive Word Processor
 • Hangul (also known as HWP)
 • IA Writer – Mac, iOS
 • IBM DisplayWrite – DOS
 • IBM SCRIPT – IBM VM/370
 • IBM SCRIPT/VS – IBM z/VM or z/OS systems
 • Ichitaro – Japanese word processor produced by JustSystems
 • InCopy
 • IntelliTalk
 • iStudio Publisher – Mac
 • Kingsoft Writer – Windows and Linux
 • Mariner Write – Mac
 • Mathematica – technical and scientific word processing
 • Mellel – Mac
 • Microsoft Word – Windows and Mac
 • Microsoft Works Word Processor
 • Microsoft Write – Windows and Mac (a stripped-down version of Word)
 • Nisus Writer – Mac
 • Nota Bene – Windows
 • Polaris Office – Android and Windows Mobile
 • PolyEdit
 • QuickOffice – Android, iOS, Symbian
 • Scrivener
 • TechWriter – RISC OS
 • TextMaker
 • ThinkFree Office Write
 • Ulysses – Mac, iPadOS, iOS
 • WordPad – previously known as “Write” in older versions than Windows 95; has been included in all versions of Windows since Windows 1.01.
 • WordPerfect

Leave A Reply

Your email address will not be published.